Menu

Vedtægter Fjerritslev IF

VEDTÆGTER FOR FJERRITSLEV IDRÆTSFORENING

 

§ 1   Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1
Foreningens navn er Fjerritslev Idrætsforening, dannet i 1986

Stk. 2
Dens hjemsted er Fjerritslev Kommune

Stk. 3
Foreningen er dannet af Fjerritslev Boldklub, stiftet den 29. april 1931 og Fjerritslev/Kettrup KFUM’s Idrætsforening,
stiftet den 14. marts 1958.

Stk. 4
Fjerritslev Boldklub’s stiftelsesdato er gældende med hensyn til foreningens jubilæum.

§ 2   Foreningens formål

Stk. 1
Fjerritslev Idrætsforening har til formål på et sportsligt og kristent grundlag at skabe gode og sunde rammer for udøvelsen af idræt for foreningens medlemmer med udgangspunkt i det enkelte medlems sportslige niveau, forsøge at forbedre dette optimalt igennem en lærende proces ved at arrangere træning og kamp samt afholdelse af sociale arrangementer.

 

§ 3  Medlemskab af organisationer

Stk. 1
Foreningen er medlem af Dansk Boldspil Union, Dansk Håndbold Forbund og KFUM’s Idrætsforbund, der er medlem under Danmarks Idræts-Forbund og underkastet disses love og bestemmelser.

Stk. 2 Foreningen er også medlem af DGI (Danske Gymnastik & Idræts Foreninger).

 

§ 4 Optagelse af medlemmer

Stk. 1
Som aktivt medlem kan optages enhver, der vil respektere foreningens love.

Stk. 2
Optagelse af umyndige som medlemmer af foreningen kræver samtykke fra forældre/værge.

Stk. 3
Passive medlemmer kan ikke optages. Disse henvises til medlemskab af Støtteforeningen.

Stk. 4
Udnævnelse af æresmedlemmer kan kun foretages af Hovedbestyrelsen efter indstilling af afdelingsbestyrelserne.

 

§ 5   Kontingent

Stk. 1
Tilmelding og betaling af kontingent til foreningens aktiviteter sker gennem den pågældende afdeling og gælder for
en sæson eller halvsæson.

Stk. 2
Foreningens kontingent fastsættes af den enkelte afdelingsbestyrelse og godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 3
Vedr. nedsættelse af kontingent eller kontingentfrihed overlades det til de enkelte afdelingsbestyrelser at træffe afgørelser
i hvert enkelt tilfælde.

 

§ 6   Udmeldelse – Eksklusion

Stk. 1
Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til den enkelte afdeling i foreningen med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til afdelingen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på skriftlig bekræftelse.

Stk. 2
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 3 måneder, kan afdelingsbestyrelsen udelukke vedkommende fra aktivitet i afdelingen indtil kontingentet er betalt, dog jfr. § 6, stk. 3.

Stk. 3
Når et medlem er i kontingentrestance ud over 6 måneder, kan afdelingsbestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende.

Stk. 4
Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages som nyt medlem af foreningen før vedkommende har betalt sit kontingent.

Stk. 5
I øvrigt kan afdelingsbestyrelsen udelukke – i max. et år – eller ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, f.eks. dårlig opførsel der strider mod disse vedtægter, dømmes i en straffesag for vold efter overfald på banen, doping- og spiritusmisbrug eller misbrug i øvrigt. Afdelingsbestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for udelukkelse eller eksklusion. Medlemmet skal inden bestyrelsen træffer afgørelse have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og medlemmet kan kræve at spørgsmålet om eksklusion afgøres på den førstkommende ordinære generalforsamling i afdelingen. I alle tilfælde, hvor eksklusion skal behandles på en generalforsamling har vedkommende krav på at få meddelelse herom senest 4 døgn før generalforsamlingen afholdes. Ligesom medlemmet har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

Stk. 6
Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændring af foreningens love, jfr. § 22

Stk. 7
Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet, som ved beslutningen om eksklusion.

§ 7   Ordinær hovedgeneralforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på de sociale medier.

Stk. 3
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stk. 4
Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 5
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år, har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance samt medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 6
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Æresmedlemmer uden stemmeret kan overvære generalforsamlingen.

Stk. 7
Valgbar til hovedbestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer der er myndige, der enten er mødt eller skriftligt erklærer at være villig til valg samt medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 8
Valg til bestyrelsen gælder for 2 år. Suppleanten vælges for hvert år.

Lige år vælges formand og sekretær. Ulige år vælges næstformand og kasserer.

Stk. 9
Valg af revisor gælder for 2 år. En vælges i lige år og en i ulige år. Suppleanten vælges hvert år.

 

§ 8   Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleant til bestyrelsen.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Eventuelt.

 

§ 9   Hovedgeneralforsamlingens ledelse

Stk. 1
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af hovedbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 2
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6 stk. 6 og 7, § 22 og § 23, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemning skal, blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, foretages skriftligt.

Stk. 3
Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 4
Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 5
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Stk. 6
Genvalg kan finde sted.

 

§ 10   Ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes når hovedbestyrelsen eller en afdelingsbestyrelse finder det nødvendigt eller når mindst 30 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringen er fremsat overfor hovedbestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesområde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3.

 

§ 11   Foreningens ledelse

Stk. 1
Foreningen består af en hovedbestyrelse med tilhørende afdelinger.

Stk. 2
Foreningen ledes af en hovedbestyrelse bestående af 4 på hovedgeneralforsamlingen valgte medlemmer samt af formanden for de enkelte afdelinger.

Stk. 3
Støtteforeningen kan være repræsenteret ved en observatør, som skal vælges af og blandt Støtteforeningens bestyrelse.

Stk. 4
I tilfælde af forfald skal formanden for en afdeling lade sig repræsentere af en stedfortræder fra vedkommende afdelingsbestyrelse.

Stk. 5
Hovedbestyrelsen varetager foreningens fælles, overordnede politiske målsætning. Den koordinerer afdelingernes arbejde og skal i særlig grad have opmærksomheden rettet mod de(n) afdeling(er), som måtte have økonomiske vanskeligheder.

Stk. 6
Hovedbestyrelsens daglige ledelse består af et forretningsudvalg, der består af de på generalforsamlingen valgte medlemmer.

Stk. 7
Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingsbeslutninger.

Stk. 8
Hovedbestyrelsens formand er formand for forretningsudvalget.

Stk. 9
Hovedbestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner vedrørende foreningen, herunder også køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 10
Alle bestemmelser truffet af forretningsudvalget indføres i et beslutningsreferat og forelægges bestyrelsen til godkendelse på det førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 11
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Kopi tilstilles afdelingsbestyrelserne og Støtteforeningen.

 

§ 12   Hovedbestyrelsens myndighed

Stk. 1
Hovedbestyrelsen repræsenterer foreningen i overordnede forhold såvel som overfor offentlige myndigheder.

Stk. 2
Hovedbestyrelsen sammenkaldes af formanden, så ofte det er nødvendigt samt når mindst 2 hovedbestyrelsesmedlemmer eller en afdelingsbestyrelse forlanger det.

Stk. 3
Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, heriblandt afdelingsformænd eller stedfortrædere er til stede.

Stk. 4
Foreningen hæfter alene ved sin formue.

Stk. 5
Alle trænerkontrakter skal forelægges Hovedbestyrelsen til orientering og skal indeholde al form for løn, tøj, kørselsudgifter m.v.

Stk. 6
Hovedbestyrelsen er ansvarlig for klubhuset og driver samtidig cafeteriet med indkøb og salg.

Ved arrangementer i klubhuset står Hovedbestyrelsen også for salg og personale. Der kan dog aftales andet mellem Hovedbestyrelsen og afdelingerne.

Fester og andre aktiviteter, der holdes i klubhuset, skal koordineres med Hovedbestyrelsen.

Forberedelse og oprydning sker af festarrangøren eller afdeling.

Ingen enkeltpersoner kan leje klubhuset til private arrangementer.

Stk. 7 Hovedbestyrelsen er ansvarlig for indgåelse af sponsoraftaler og –kontrakter, der gælder hele foreningen.

Den enkelte afdeling laver selv sponsoraftaler vedrørende følgende områder: annoncer i programmer, boldsponsorer samt bandereklamer på stadion og i Idrætscenter Jammerbugt.

Alle trænere, ledere og medlemmer skal respektere indgåelse af sponsorkontrakter og –aftaler.

 

§ 13   Hovedbestyrelsens økonomi

Stk. 1
Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2
Bestyrelsen skal inden den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Stk. 3
Til finansiering af Hovedbestyrelsens aktiviteter kan via afdelingerne opkræves et kontingent pr. medlem pr. sæson hvis størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.

Stk. 4
Det skal tilstræbes at Hovedbestyrelsens drift hviler i sig selv, herunder kan Hovedbestyrelsen foretage henlæggelser til særlige formål.

Stk. 5
Offentlige tilskud som tilfalder foreningen, fordeles mellem Hovedbestyrelsen og de enkelte afdelinger efter de retningslinjer, hvorefter de er ydet.

 

§ 14   Foreningens afdelinger

Stk. 1
For hver idrætsgren inden for Fjerritslev IF oprettes en afdeling med egen bestyrelse og økonomi. Dette indebærer, at ingen afdeling kan gældsforpligte den anden.

Stk. 2
Til at være fodbold- og håndafdelingerne behjælpelige med at lede afdelingerne, vælges i hver afdeling på den ordinære generalforsamling et ungdoms- og seniorudvalg, der begge skal bestå af mindst 3 medlemmer. Valget gælder for 1 år.

 

§ 15   Afdelingsgeneralforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2
Enhver generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på de sociale medier.

Stk. 3
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til behandling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Stk. 4
Den ordinære generalforsamling afholdes for fodboldafdelingens vedkommende inden udgangen af februar måned og for håndboldafdelingens vedkommende inden udgangen af marts måned. Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 5
Stemmeret har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år, har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen og som ikke er i kontingentrestance samt medlemmer af Hovedbestyrelsens forretningsudvalg og medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 6
Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

Æresmedlemmer uden stemmeret kan overvære generalforsamlingen.

Stk. 7
Valgbar til afdelingsbestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer der er myndige, der enten er mødt eller skriftligt erklærer at være villig til valg samt medlemmer af Støtteforeningen.

Stk. 8
Valg til afdelingsbestyrelsen gælder for 2 år. Suppleanten vælges for hvert år.

For fodboldafdelingens vedkommende vælges formand, sekretær, PR-mand og seniorudvalgsformand i lige år,
mens næstformand, kasserer og ungdomsudvalgsformand vælges i ulige år.

For håndboldafdelingens vedkommende konstituerer bestyrelsen sig efter generalforsamlingen, hvor der i lige år
er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

§ 16   Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling

Stk. 1
Ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling indkaldes når hovedbestyrelsen eller afdelingsbestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen med angivelse af forhandlingsemne.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 3 uger efter begæringen er fremsat overfor hovedbestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Om indkaldelsesområde og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2 og 3.

 

§ 17   Afdelingsgeneralforsamlingens dagsorden

Stk. 1 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

Beretninger

Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

Ungdomsudvalgets beretning.

Seniorudvalgets beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til efterretning og kontingentsatser for den kommende sæson.

Behandling af indkomne forslag.

Valg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Valg af 1. og 2. suppleant.

Valg af ungdomsudvalg.

Valg af seniorudvalg.

Eventuelt.

Stk. 2
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af afdelingsbestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Stk. 3
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. § 6, stk. 6, § 22 og § 23, stk. 1. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Afstemningen skal, blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det, foretages skriftligt.

Stk. 4
Ved stemmelighed foretages omvalg.

Stk. 5
Alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Stk. 6
Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

Stk. 7
Genvalg kan finde sted.


§ 18   Afdelingens ledelse

Stk. 1
En afdelings daglige ledelse varetages af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2
Ved indtrædende vakance indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste ordinære valg.

Stk. 3
Bestyrelsen fastsætter selv i overensstemmelse med disse vedtægter og generalforsamlingens beslutninger sin forretningsorden og afholder møder efter behov. En repræsentant fra forretningsudvalget kan overvære møderne.

Stk. 4
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5
Afdelingsbestyrelsen skal til enhver tid respektere den gældende forretningsorden for forretningsudvalget – fastlagt af Hovedbestyrelsen.

Stk. 6
Der føres beslutningsreferat over bestyrelsens møder. Kopi tilstilles Hovedbestyrelsen samt øvrige afdelingsbestyrelser og Støtteforeningen.


§ 19   Afdelingens myndighed

Stk. 1
Afdelingsbestyrelsen er berettiget til at træffe alle dispositioner i afdelingen vedrørende, dog kan bestyrelsen ikke foretage køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 2
Afdelingsbestyrelsen forpligter ved underskrift af formanden samt to bestyrelsesmedlemmer. Ved køb af løsøre tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3
Bestyrelsen administrerer afdelingen og varetager medlemmernes sportslige interesser i overensstemmelse med disse vedtægter.

Stk. 4
Bestyrelsen disponerer over de faciliteter som stilles til rådighed.

Stk. 5
Bestyrelsen skal orientere Hovedbestyrelsen forinden den iværksætter ikke-idrætslige arrangementer og andre aktiviteter. Hovedbestyrelsen kan nægte, at påtænkte arrangementer gennemføres.

Stk. 6
I tilfælde af uenighed mellem afdelingerne foretager de pågældende bestyrelser indstilling til Hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

Stk. 7
De enkelte afdelinger hæfter alene ved deres egen formue.

Stk. 8
De enkelte medlemmer hæfter ikke personligt.


§ 20   Afdelingernes økonomi

Stk. 1
Afdelingernes budget skal inden regnskabsårets begyndelse forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse.

Stk. 2
Afdelingerne opkræver til finansiering af sine aktiviteter et kontingent, hvis størrelse fastsættes af afdelingsbestyrelsen og godkendes på afdelingsgeneralforsamlingen.

Stk. 3
Afdelingens økonomi skal hvile i sig selv.

Stk. 4
Afdelingens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5
Bestyrelsen skal senest den 1. marts afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Stk. 6
Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til efterretning og skal være forsynet med revisorernes påtegning.


§ 21   Afdelingens ophævelse

Stk. 1
Når grundlaget for en afdeling ikke længere er til stede kan afdelingsbestyrelsen med afdelingsgeneralforsamlingens godkendelse beslutte at afdelingen skal ophæves.

Stk. 2
Ophævelse af en afdeling kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at mindst halvdelen af afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Stk. 3
Ved opløsning af en afdeling overgår en eventuel formue til Fjerritslev IF’s Hovedbestyrelse.

 

§ 22  Vedtægtsændringer

Stk. 1
Forandringer af vedtægterne kan ske på enhver hovedgeneralforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

 

§ 23  Foreningens ophævelse

Stk. 1
Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær hovedgeneralforsamling. Til en sådan bestemmelse kræves, at mindst halvdelen af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede og til forslagets vedtagelse kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til ny generalforsamling, hvor beslutningen træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er tilstede.

Stk. 2
Ved opløsning af foreningen overgår en eventuel formue til Folkeoplysningsudvalget i Jammerbugt Kommune og efter indstilling fra Fjerritslev Idrætsforenings Hovedbestyrelse anvendes midlerne til glæde og gavn for arbejdet med børn og unge i kommunen.

Vedtægterne godkendt på generalforsamling foråret 1986.

Vedtægterne ændret og godkendt på en ekstraordinær generalforsamling i klubhuset, torsdag den 23. november 2000.

Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsamling i klubhuset onsdag d. 24. april 2019.
Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsamling i klubhuset onsdag d. 17. juni 2020.
Vedtægterne ændret og godkendt på generalforsamling i klubhuset onsdag d. 6. april 2022.

 

Luk